BIP

Regulamin organizacyjny jednostki - pobierz w formacie .pdf


Regulamin Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zielonej Górze
1. Miejskie Przedszkole nr 6 w Zielonej Górze jest zakładem Budżetowym podlegającym samorządowi gminnemu miasta Zielona Góra.

2. Bezpośredni nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje Prezydent Miasta Zielona Góra.

3. Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

4. Przedszkole jest placówką publiczną.

5. Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30- 17.00.

6. Przedszkole czynne jest 12 m-cy w roku z przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu.

7. Przerwę w pracy przedszkola ustala Zarząd Miasta Zielonej Góry.

8. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice zobowiązani są zapewnić dziecku opiekę we własnym zakresie.

9. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dziecku w czasie przerwy wakacyjnej rodzice mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zastępczym.

10. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci i personelu składającego się z posiłków:
- I śniadanie
- II śniadanie
- Obiad
-opłaty za wyżywienie ponoszą w całości rodzice
-wysokość miesięcznych opłat ustala dyrektor z Radą Rodziców uwzględniając normy żywieniowe  ustalone przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oraz aktualnych cen artykułów żywnościowych.
-zasady zwrotu kosztów za wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w p-lu dokonuje dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców wg stawki obowiązującej w danym miesiącu.

11. Rodzice zobowiązani są do ponoszenia częściowych opłat za korzystanie dziecka z przedszkola. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasady ich uregulowania określają uchwały Rady Miejskiej.

12. Opłaty przedszkole pobiera z góry w dniach ustalonych na początku roku szkolnego - do 15 dnia każdego miesiąca.

13. Nieterminowe regulowanie należności za przedszkole egzekwowane będzie w drodze postępowania sądowego. W przypadku dłuższej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecko zostaje skreślone z listy p-la.

14. P-le zapewnia opiekę nad dziećmi odpowiednio do wieku i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem:
- obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny,
- realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego ( zarz. MEN z dnia 01.12.1999),
- współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci poprzez uzgadnianie i informowanie o kierunkach i zakresach zadań realizowanych w przedszkolu,
- tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie ,,gotowości szkolnej",
- umożliwia dziecku funkcjonowanie we wspólnocie rówieśniczej,
-praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi realizowana jest  z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej w poczuciu tożsamości narodowej.

15. Bezpośrednią opiekę nad dzieckiem w przedszkolu i poza terenem sprawuje nauczyciel przy pomocy woźnej oddziałowej.

16. Dziecko powinno być przyprowadzone i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą bezpieczeństwo.

 

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienił: Administrator
Data dodania: 2006-02-01 10:20:28 Ostatnia aktualizacja: 2006-02-27 15:32:32
Data publikacji: 2006-02-01 10:20:28 Artykuł był czytany: 9 razy