BIP

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje:

 • mgr Dorota Naumienko - dyrektor
 • mgr Bogusława Matysiak - wicedyrektor

Do kompetencji dyrektora należy:

 • Dyrektor przedszkola działa w imieniu Prezydenta Miasta Zielonej Góry w zakresie zwykłego Zarządu Przedszkola Nr 6 w Zielonej Górze.
 • Dyrektor kieruje działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami /analiza i ocena efektów realizacji programu, pomoc, inspiracje/.
 • Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 • Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 • Dysponuje środkami finansowymi przedszkola określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 • Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola: zatrudnienie i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola w porozumieniu z zakładową organizacjązwiązkową.
 • Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 • Przewodniczy radzie pedagogicznej.
 • Wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z prawem.
 • Tworzy rady rodziców w pierwszej kadencji.
 • Wyraża zgodę na podjęcie działalności stowarzyszeń i organizacji, których celem jest działalność wychowawcza dzieci albo wzbogacania i rozszerzenia form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 • Przenosi nauczyciela w stan nieczynny.
 • Kieruje nauczycieli na badanie do Komisji d/s inwalidztwa i zatrudnienia.
 • Udziela urlopów nauczycielom /płatnych i bezpłatnych/.
 • Ocenia nauczycieli.
 • Zawiesza nauczycieli w pełnieniu obowiązków.
 • Powierza wychowawstwo.
 • Ustala tygodniowy rozkład zajęć.
 • Wykonuje zalecenia Kuratorium wynikające z nadzoru pedagogicznego.
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.


Natalia Gmurek - Inspektor Ochrony Danych

 

 

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienił: Administrator
Data dodania: 2006-02-01 10:15:59 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-15 13:51:31
Data publikacji: 2006-02-01 10:15:59 Artykuł był czytany: 9 razy