BIP

REGULAMIN WYNAGRADZANIA
Miejskie Przedszkole nr 6

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin wynagradzania ustala się na podstawie art. 77&1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r - kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz, 141 z późn. zmianami),
1.   Regulamin wynagradzania ustala sposób, porządek oraz tryb wypłaty wynagrodzenia za wykonywana pracę.
2.   Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników placówki bez względu na stanowisko, pełnioną funkcję czy rodzaj wykonywanej pracy.
3.   Każdy pracownik powinien znać przepisy regulaminu wynagradzania i przestrzegać ich.
4.   Wynagrodzenie za pracę12. Potrąceń z wynagrodzenia za pracę, oprócz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS mogą podlegać tylko:
-     świadczenia alimentacyjne,
-     sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych,
-    zaliczki pieniężne udzielane pracownikom
-    kary pieniężne przewidziane w art. 108 kp.
połowy wynagrodzenia.
5.   Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, z wyjątkiem nauczycieli, którzy płacę zasadniczą, dodatek motywacyjny, dodatek za wychowawstwo i dodatek specjalistyczny otrzymują z góry.
OCHRONA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
6.   Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.
7.   Za wykonanie powierzonych obowiązków pracownicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości wynikającej z umowy o pracę.
8.   Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nauczycieli otrzymują wynagrodzenie miesięczne z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. (Art, 39 Karta nauczyciela). Pozostali pracownicy - raz w miesiącu w terminie 28 - 30 dzień miesiąca.
9.   Pracodawca zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie tj. przekazywać na konta osobiste pracowników.
11. Pracownik ma prawo do zachowania w tajemnicy swoich zarobków. Pracodawca jest zobowiązany do respektowania tego prawa poprzez wprowadzenie takiego systemu wypłaty wynagrodzeń, które zapewni utrzymanie tajemnicy.

12. Potrąceń z wynagrodzenia za pracę, oprócz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS mogą podlegać tylko:
-     świadczenia alimentacyjne,
-     sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych,
-    zaliczki pieniężne udzielane pracownikom
-    kary pieniężne przewidziane w art. 108 kp.
13. Potrąceń dokonuje się w następującej kolejności i granicach:
-     świadczenia alimentacyjne do wysokości trzech piątych wynagrodzenia.
-    inne należności lub potrącenia do wysokości połowy wynagrodzenia.
14. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagradzania za okresy dłuższe niż 1 m-c, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.
15. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
-     minimalnego wynagrodzenia za pracę , ustalonego na podstawie odrębnych przepisów , przysługującego pracownikom , po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych- przy potrąceniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
-     75% wynagrodzenia określonego w kt. 15 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
-     90% wynagrodzenia określonego w pkt 15 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w pkt 12 / kaiy z kodeksu pracy art. 108/,
16. Dodatkowe roczne wynagrodzenie, tzw. trzynasta pensja, podlega egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych w całości.
17. Z wynagrodzenia wypłaconego z góry odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacone, jeśli pracownik był nieobecny w pracy, i za okres ten nie przysługuje mu prawo do wynagrodzenia.
18.Inne należności niż wymienione w pkt 12 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą na piśmie. W takim przypadku wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości określonej w pkt. 15 niniejszego regulaminu.
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W OKRESIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
19. Za okres niezdolności pracownika do pracy wskutek:
-     choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia,
-    wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, choroby zawodowej lub choroby w czasie ciąży, pracownik zachowuje prawo do 100 % wynagrodzenia.

Za czas niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 33 dni w roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
ODPRAWA RENTOWA, EMERYTALNA, POŚMIERTNA ORAZ tzn.grupowe zwolnienia
20. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury pracodawca zapewnia odprawę. W stosunku do nauczycieli ma zastosowanie art. 87 Ustawy z dnia 26.01.1982r Karta Nauczyciela. Pozostali pracownicy otrzymują odprawę na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000r, w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, nowelizacja z dnia 10.04.2002r (Dz. U. nr 34 poz. 393).
21. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
22. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi zgodnie z art. 93 kp:
-    jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
-    trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
-     sześciomiesięczne, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat. W stosunku do pracowników nie będącymi nauczycielami ma zastosowanie ustawa z dnia 13 marca 2003r w szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników / Dz.U z 2003 nr 90 poz. 844 oraz 213 poz. 2081/
WYNAGRADZANIE NAUCZYCIELI
23.Wynagradzanie nauczycieli normuje Karta Nauczyciela i wydane naje podstawie aktualne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz regulamin płacowy organu prowadzącego.
24. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatków. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego zależy od posiadanego przez nauczyciela poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Dodatki zależą od wykonywanej funkcji, zajmowanego stanowiska, warunków pracy, rodzaju prac.

25. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, jak również nauczycielom pełniącym tę funkcje w zastępstwie.
26. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, od 4 roku pracy poczynając. Nie może on przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
27. Zasady zaliczania okresów zatrudnienia uprawniającego do dodatków za wysługę lat zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej cytowanym w p. 20 tego regulaminu.
28. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela.
29. Prócz wymienionych dodatków nauczyciel może otrzymać:
-    dodatek specjalistyczny,
-    dodatek mieszkaniowy,
-    dodatek motywacyjny,
-    dodatek za wychowawstwo,
-    zasiłek na zagospodarowanie.
Wysokość oraz tryb przyznawania dodatków określa regulamin płacowy organu prowadzącego.
30. Nauczyciel realizuje godziny pracy zgodnie z art. 42 KN w wyniku zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego.
31. Nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy.
32. Odprawy pieniężne i odszkodowania przysługujące nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy, wynikają z przepisów kodeksu pracy
i odpowiednich artykułów Ustawy z dnia 26.0l.l982r Karta Nauczyciela.
33. Regulamin dodatku motywacyjnego, dodatku samorządowego, regulamin nagradzania nauczycieli stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
PREMIA REGULAMINOWA
dla pracowników nie będących nauczycielami
34. Ustala się warunki i zasady premiowania pracowników nie będących nauczycielami. Uzyskanie 20 % premii zależy od pełnej realizacji zadań takich jak:
-    właściwego wywiązywania się z nałożonych obowiązków,
-    punktualnego rozpoczynania pracy, przestrzeganie przepisów regulaminu pracy,
-    oszczędzanie energii, narzędzi, środków ochrony indywidualnej itp.,
-    zachowanie kultury pracy, reagowanie na przejawy niszczenia mienia pracodawcy itp.,
-    właściwego reagowania na sytuacje mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia wychowanków i pracowników.
35. Premia może być zwiększona do 50 % za realizacje zadań dodatkowych.y, osiąganych wyników, kwalifikacji specjalistycznych.

36. Premię wypłaca się w okresach miesięcznych. Za podstawę obliczania premii przyjmuje się wynagrodzenie zasadnicze wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika za czas efektywnie przepracowany.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
37.Pracodawca obowiązany jest zapoznać pracowników z treścią regulaminu. 38.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2004 r.

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienił: Administrator
Data dodania: 2006-02-01 10:20:28 Ostatnia aktualizacja: 2006-04-28 16:52:58
Data publikacji: 2006-02-01 10:20:28 Artykuł był czytany: 9 razy