BIP

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds. kadr
Miejsce pracy: Zielona Góra
Wymiar etatu: 0,30
Ilość etatów: 1
Wydział: Kadry
Termin składania dokumentów: do 2016-03-21  do 13:00:00
Nr ogłoszenia: 1/2017
Zlecający: Miejskie Przedszkole nr 6

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3. Posiada co najmniej 2 letni staż pracy
4. Znajomość obsługi komputera
5. Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, zagadnień kadrowych w jednostkach oświatowych (m.in. Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa emerytalno- rentowa, Ustawa o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw)
6. Brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym

b. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych
2. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
3. Obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę
4. Inicjatywa i umiejętność rozwiązywania problemów
5. Rzetelność, terminowość, sumienność odpowiedzialność
6. Wysoka kultura osobista

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zakres odpowiedzialności:

1. Sporządzanie dokumentacji w zakresie: umów o pracę, przeszeregowań, awansów zawodowych, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych, urlopów pracowniczych itp.
2. Prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników zgodnie z przepisami
3. Załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem do pracy
4. Wydawanie skierowań na badania profilaktyczne oraz kontrolowanie terminów ważności tych badań
5. Przygotowanie danych do planu finansowego
6. Sporządzanie sprawozdań m.in. do GUS, SIO
7. Wykonywanie innych zadań i czynności dotyczących spraw kadrowych zleconych przez dyrektora

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności
4. kopia dokumentów potwierdzających staż pracy
5. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych
6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
do 21.03.2017 do godz. 13.00

b. Sposób:
1. Miejskie Przedszkole nr 6 przy ul. Wyspiańskiego 16 w Zielonej Górze- gabinet dyrektora,
2. Składane dokumenty należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. KADR”
3. Zastrzega się prawo żądania przedłożenia do wglądu oryginałów w/w dokumentów.

c. Miejsce:
1. Miejskie Przedszkole nr 6 przy ul. Wyspiańskiego 16 w Zielonej Górze- gabinet dyrektora
2. Osoba uprawniona do kontaktów: Bożena Sąsiadek 608358206

VII. Informacje dodatkowe:
1. dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
2. zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Wyspiańskiego 16 w Zielonej Górze
4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia:
- oryginału aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
zaświadczenia o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska.

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienił: Administrator
Data dodania: 2017-03-11 21:12:56 Ostatnia aktualizacja: 2017-03-11 21:19:16
Data publikacji: 2017-03-11 21:12:56 Artykuł był czytany: 9 razy