BIP

Specjalista ds. kadr

Dyrektor Miejskiego przedszkola nr 6 w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr.

Specjalista do spraw kadr -  wymiar etatu – 0,2

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i praw publicznych,
- posiada wykształcenie wyższe, średnie, pomaturalne lub policealne ekonomiczne,
- posiada staż pracy co najmniej 2 lata na stanowisku związanym z prowadzeniem kadr,
- obsługi komputera,
- znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, zagadnień kadrowych w jednostkach oświatowych (m.in. Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa emerytalno – rentowa, Ustawa o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw),
- brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym

b. Wymagania dodatkowe:
- znajomość programu komputerowego KADRY OPTIVUM
- doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych pracy w zespole i wysoka kultura osobista,
- inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- rzetelność, sumienność, odpowiedzialność


II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie dokumentacji w zakresie: umów o pracę, przeszeregowań, awansów zawodowych, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych, urlopów pracowniczych itp.
 2. Prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników zgodnie z przepisami,
 3. Załatwienie spraw związanych z przyjmowaniem do pracy,
 4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 5. Wydawanie skierowań na badania profilaktyczne oraz kontrolowanie terminów ważności tych badań,
 6. Przygotowanie danych do planu finansowego,
 7. Sporządzanie sprawozdań m.in. do GUS, SIO,
 8. Opracowanie regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników,
 9. Sporządzanie dokumentacji w zakresie awansu zawodowego nauczycieli
 10. Wykonywanie innych zadań i czynności dotyczących spraw kadrowych zleconych przez dyrektora.


III. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy,
 2. Życiorys,
 3. List motywacyjny,
 4. Kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie kandydata,
 5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

UWAGA: Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys) powinny być opatrzone klauzula:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
(Dz.U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami),


IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin: 2011-08-25
b. Sposób: W zamkniętej kopercie: osobiście lub listem poleconym.
c. Miejsce: Miejskie Przedszkole nr 6, ul. Wyspiańskiego 16, 65 – 036 Zielona Góra, gabinet dyrektora.

Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie;’ Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. KADR”.


V. Informacje dodatkowe:

 1. Kontakt z dyrektorem lub sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. 68 3253426 e-mail: mp6@zg.interklasa.pl Aplikacje, które wpłynęły do przedszkola po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona  w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zielonej Górze
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego będą do odebrania w gabinecie dyrektora.
 5. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem do poprzednich (lub obecnych) pracodawców osoby składającej aplikację o sposób wywiązywania się z powierzonych obowiązków na stanowisku SPECJALISTA DS. KADR,
 6. Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem do poprzednich pracodawców osoby składającej aplikację, o przyczynę rozwiązania umowy o pracę.
Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienił: Administrator
Data dodania: 2011-08-11 17:54:15 Ostatnia aktualizacja: 2011-08-11 18:02:32
Data publikacji: 2011-08-11 17:54:15 Artykuł był czytany: 9 razy